Taisyklės

Bendrosios nuostatos


2HD-LASHES® internetinės parduotuvės (toliau – “Pardavėjas”) pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje sutinka su naudojimosi sąlygomis bei suformuoja ir apmoka užsakymą.
Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo.

Pirkėjo teisės

Jūs turite teisę pirkti prekes 2HD-LASHES® internetinėje parduotuvėje šių taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo ir sugrąžinti sumokėtus pinigus, jeigu jis atsisako ne vėliau kaip per 24 val. nuo užsakymo talpinimo 2HD-LASHES® internetinėje parduotuvėje perspėjus Pardavėją raštu. Tokiu atvejui Pirkėjui yra pilnai kompensuojama užsakymo kaina.
Jei Pirkėjas atsisako prekės vėliau nei per 24 val., kai užsakymas jau yra suformuotas, Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo perspėjus Pardavėją raštu. Tokiu atvejui Pirkėjui yra pilnai kompensuojama prekės kaina atėmus užsakymo apdorojimo ir pristatymo išlaidas.

Pirkėjas įsipareigoja

Pirkėjas privalo atsiskaityti sutartą sumą už prekes ir priimti užsakymą bendrai suderinta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti trečiosioms šalims savo registracijos numerio. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją, naudojant 2HD-LASHES® internetinėje parduotuvėje susisiekimo su aptarnavimo centru forma.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.
Pirkėjas, naudodamasis 2HD-LASHES® internetine parduotuve, sutinka su Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti 2HD-LASHES® internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ir sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis 2HD-LASHES® internetine parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
Pardavėjas, susidarius atitinkamom svarbiom aplinkybėm, gali laikinai arba iš viso nutraukti 2HD-LASHES® internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

Pardavėjas įsipareigoja

Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis 2HD-LASHES® internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytas prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę.

Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba transportavimo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti Važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius Važtaraštį be pastabų, laikoma, kad Siunta priduota tvarkinga.

Garantija

Garantinis laikotarpis yra nustatomas tik tam tikrai daliai prekių. Garantinio aptarnavimo dokumentas – garantinis talonas, esantis prekės komplekte. Prekės gamintojas nustato oficialų prekės naudojimo terminą, jeigu nepažeistos eksploatavimo sąlygos. Jeigu Pirkėjui atsiranda kokių nors problemų, rekomenduojama kreiptis . Garantiniu talonu gamintojas patvirtina, kad gaminio defektų suradimo atveju prisiima įsipareigojimus patenkinti Pirkėjo reikalavimus. Šiuos reikalavimus nustatė galiojantys vartotojų teisių apsaugos įstatymai. Pardavėjas neužsiima prekių garantine priežiūra ir gali teikti tik rekomenduojamojo pobūdžio informacija garantijos klausimais.

Užsakymo panaikinimas – Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
Prieš fizinį prekės grąžinimą Pirkėjas privalo inicijuoti grąžinimo procedūrą pateikiant grąžinimo priežastį ir užsakymo duomenis, naudojant 2HD-LASHES® internetinėje parduotuvėje susisiekimo su aptarnavimo centru formą.
Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima daikto grąžinimui.
Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės ar parduotuvės klaidos.
Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas gali arba grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę kita – analogiška abipusiu susitarimu.

Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis 2HD-LASHES® internetine parduotuve.
Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per 2HD-LASHES® internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia naudojant 2HD-LASHES® internetinėje parduotuvėje susisiekimo su aptarnavimo centru forma.

Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.Visi ginčai, kylantys iš šių taisyklių vykdymo arba kitų, su jais susijusių teisinių santykių arba dėl jų, sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys susitaria ginčus, kurie negali būti išspręsti derybomis ir konsultacijomis, spręsti Pardavėjo buveinės vietos teisme, įgalintam spręsti tokio pobūdžio ginčus.